Techno TAG Startup Event

Industrial Needs & Challenges

معرفی تکنوتگ

تکنو تگ رویدادی است مبتنی بر چالش ها و نیازهای فناورانه در صنایع مختلف که با هدف شناسایی و رفع چالش های فناورانه در صنایع بزرگ و متوسط برای اولین بار توسط مرکز نوآوری و شتابدهی تگ طراحی گردیده است.

این رویداد با شناسایی صاحبان ایده، تیم های فناور و نوآور و تبدیل چالش ها به استارت آپ ها و محصولات فناورانه با تضمین خرید این محصولات بر اساس ظرفیت و مشخصات فنی مورد انتظار صنعت با عاملیت شتابدهی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ انجام می گردد.

برگزار شد

جزئیات

در حال برگزاری

جزئیات

بزودی

بزودی

بزودی