فراخوان های سال 1398

26 آبان 1399

استارت آپ ویکند نوآوری SPX در حوزه صنایع معدنی و سیمانی

فراخوان شماره دو استارت آپ ویکند نوآوری SPX در حوزه صنایع معدنی و سیمانی تاریخ برگزاری رویداد 15 الی 17 بهمن ماه 1398
26 آبان 1399

رویداد شتاب ایده های نوآورانه و فناورانه در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته