فراخوان های سال ۱۳۹۹

26 آبان 1399

فراخوان جذب ایده ها و محصولات فناورانه و نوآورانه در زمینه مبارزه با کرونا و دوران پسا کرونا

شرکت تردد گستر کرمان در سال ۱۳۹۰ در شهر کرمان تاسیس شده است و با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل و پیشینه ی کارآفرینی، نوآوری […]