پذیرش ایده و محصولات نوآورانه و فناورانه “رویداد تکنوتگ انرژی” آغاز شد.