«نوآوری باز» چیست و چرا به یک ضرورت مهم تبدیل شده است؟