مسئول اجرایی رویداد شتابدهی حال خوب: به دنبال زندگی بهتر برای سالمندان هستیم