• 1 تکمیل فرم ثبت نام

  ابتدا در سایت ثبت نام می کنید و با پاسخ های دقیق خود به پرسش های فرم ثبت نام، قابلیت ایده و یا محصول خود را نشان دهید تا ارزیابی اولیه برای شما فراهم گردد.

 • 2 ارزیابی اولیه

  پس از ارزیابی اولیه در صورتی که ایده و یا محصول شما برگزیده شود، اعضای تیم برای مصاحبه در حضور داوران دعوت می شوند.

 • 3 پیش شتابدهی

  در دوره پیش شتابدهی فضای کار، لوازم وتجهیزات اداری و ارتباطی لازم، مشاوره و آموزش رایگان در اختیار تیم شما قرار می گیرد. در این دوره 45 روزه آنچه را که در جهت رشد ایده و یا محصول لازم است به شما آموزش داده می شود.

 • 4 شتابدهی

  دوره شتاب دهی به مدت 4 ماه می باشد که در جهت ساخت محصول اولیه امکانات لازم را برای شما در این دوره فراهم می شود و سرمایه بذری بسته به نوع ایده حدود 30 تا 50 میلیون تومان در اختیار شما قرار می گیرد. در نهایت مرکز نوآوری و شتابدهی تگ به ازای ارائه ی این خدمات حداکثر 20درصد از سهام استارتاپ را دریافت می کند.

 • 5Demo Day

  روز ارائه ایده تیم شما برای توسعه محصول نیاز به افزایش سرمایه دارد بنابراین در روز ارائه ایده استارتاپ ها با ارائه طرح کسب و کار خود به شبکه سرمایه گذاران تردد گستر می توانند جذب سرمایه کنند.

 • 6 پساشتابدهی

  در این دوره به تیم های با پتانسیل بالا که موفق به جذب سرمایه نشده اند این فرصت داده می شود تا به جذب سرمایه از طریق سرمایه گذاران خطر پذیر دست یابند. سقف سرمایه گذاری در این دوره 150 تا 500 میلیون تومان خواهد بود.