برگزاری اولین استارت آپ ویکند آنلاین صنعت خرما در کشور