رویداد مشکل یاب (TaG Problem Finding)

1. هدف از این رویداد بررسی مشکلات و الویت بندی آن ها در بخش های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی جهت به وجود آمدن یک استارتاپ موفق که محصول نهایی آن منطبق بر نیاز بازار محصول می باشد.

2. در ابتدای فرایند این رویداد، از صاحبان صنایع مختلف، مدیران تراز اول و مسئولین سازمان های ذیربط در یک نشست دورهمی ( Meet up) دعوت به عمل می آید. در این جلسه پس از تشریح پتانسیل اجرایی شتاب دهنده، هدف رویداد TaG Problem و پرتوکل اجرایی آن به طور کامل برای آن ها توضیح داده می شود.

3. پس از جلسه دورهمی مدیران صنایع با شتاب دهنده، کمیته سیاست گذاری شتاب دهنده، یک صنعت را جهت برگزاری رویداد به طور خاص برای مرحله اول کار خود انتخاب می کند.

4. پس از انتخاب صنعت مورد نظر، فراخوان برگزاری رویداد داده می شود که به شکل یک مسابقه در جهت پیدا کردن مشکلات موجود در صنعت مورد نظر، می باشد. عمدتا شاخص های کلیدی به گونه ای در فرم های مشکل یاب تعریف می شوندکه نیازمند ایده ها و یا محصولاتی با ویژگی های مختلف از قبیل کاربردی بودن، نوآورانه و فناورانه بودن، دست یافتنی بودن با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و مقیاس پذیر و تکراری پذیر بودن باشد.

5. سپس جلسه توجیهی نحوه شناسایی و ارزیابی مشکلات صنعت موردنظر برای مدیران واحدهای مختلف در آن صنعت برگزار می شود.

6. طراحی ، تهیه و ارسال فرم های مربوط به بیان مشکلات به واحدهای مختلف صنعت مورد نظر و پیگیری مستقیم از طریق مدیران و روابط عمومی صنعت مریوطه در جهت جمع آوری فرم های داده شده به افراد.

7. کمیته داوری متشکل از بدنه صنعت، شتاب دهنده، دانشگاه و افراد خبره و کارآفرینان حوزه تشکیل می شود و مشکلات را جهت تبدیل به استارتاپ موفق که محصول آن با بازار مطابقت دارد و مشکل به وجود آمده را رفع می نمایند، شناسایی و الویت بندی می کنند.

8. جلسه دورهمی، مدیران، ذینفعان، سرمایه گذاران و سرپرست های واحدهای مختلف صنعت مورد نظر تشکیل می شود. در این جلسه از نفرات برتر که دارای بالاترین الویت در لیست مشکلات می باشند دعوت به عمل می آید تا به ارائه بیان مسئله خود در حضور صاحبان صنایع و داوران بپردازند و در پایان به نفرات برتر جوایز داده شود

رویداد حل مسئله ( TaG Solution)

1.هدف از این رویداد پیدا کردن بهترین ایده و ساخت MVP برای لیست مشکلات شناسایی شده از رویداد TaG Problem می باشد که این کار پس از به وجود آمدن تیم استارتاپی مورد نظر و ورود به دوره شتاب دهی در صورت تایید کمیته ارزیابی و داوری مرکز نوآوری و شتابدهی تگ انجام خواهد شد.

2.در ابتدا فراخوان مشکلات شناسایی شده صنعت مورد نظر از رویداد TaG Problem داده خواهد شد تا شبکه های دانشگاهی، منتورینگ، افراد خبره و متخصص در حوزه مشکل مورد نظر نسبت به ارسال ایده و یا MVP مورد نظرشان اقدام نمایند.

3.کمیته داوری و ارزیابی ایده و MVP برتر تشکیل می شود تا بهترین ایده و MVPرا انتخاب نمایند. در نهایت MVP برتر به دوره مرکز نوآوری و شتابدهی تگ وارد خواهد شد.