رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی: 13 برگزیده استان آپ تامین مالی می شوند