“دورهمی سخنرانی” به صورت هفتگی در مرکز نوآوری و شتابدهی تگ