برگزاری رویداد شتابدهی ایده های نوآورانه سالمندی حال خوب با همکاری مرکز نوآوری و شتابدهی تگ در کرمان