بازدید دکترهاشمی و دکتر توکلی نمایندگان نهاد ریاست جمهوری از مرکز نوآوری و شتابدهی تگ