اولین رویداد تکنو تگ سیمان و صنایع وابسته در کرمان برگزار گردید