اختتامیه رویداد ملی همراه هفت گنج کرمان برگزار شد .