اختتامیه رویداد  بین المللی تکنوتک انرژی برگزار شد